Access

 
Kyushu University
Yunus & Shiiki Social Business Research Center
 
Address 4-9-1 Shiobaru Minami-ku Fukuoka 815-0032 JAPAN
TEL +81 92-553-9482
FAX +81  92-553-4579
E-mail info@sbrc.kyushu-u.ac.jp
HP https://sbrc.kyushu-u.ac.jp/
 
Click to enlarge image↓